JURI-MANASE.COM
 


Monster Room

'Mashingan' First Stage

~Lead~

Performance Date : October 17 - 19, 2008
Theatre : Teatorurapou
Witer & Director : Seigo Inoue
Projector : Kenji Ohba / Daigaku Sekine
Music & Sound : Jun Yamamoto
Lighting : Hideki Yoshikawa
Producer : Masakatsu Matsuoka (SCARECROWS)

Cast : Juri Manase / Junichi Haruta / Kenji Ohba / Daigaku Sekine / Yoshinori Okamoto / Keiichi Wada / Kazunari Suzuki / Masanori Machida / Isao Matsui / Tsutomu Kitagawa / Miu Tanaka / Kayo Tachibana / MiWa / Keiko Yamada / Kyohei Oho / Yuki Hashimoto